Skip to content

English version below

Personvernerklæring

Hvem vi er?

Vår nettstedsadresse er: https://natnorge.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Kommentarer

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.

En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din.

Media

Hvis du laster opp bilder til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.

Informasjonskapsler

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

Hvis du har en konto og logger deg inn på dette nettstedet, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din støtter bruk av dette. Denne informasjonskapselen innholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din.

Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for ‘Husk meg’ vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Analyse

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

 

Privacy policy  

Who are we?

Our webaddress is: https://natnorge.no/en

What personal information do we collect and why do we collect it

Comments

When visitors post comments on the page, the information is stored in the comment form in addition to the IP address of the visitor and the visitor’s browser version. This is done to help avoid rogue comments. An anonymous text string generated from your email address (also called a “hash”) can be sent to the Gravatar service to check if you have an account there. The Gravatar Privacy Statement is located here: https://automattic.com/privacy/. After your comment has been approved, your profile picture will be visible to anyone in connection with your comment.

Media
If you upload photos to the site, avoid uploading images that contain information about the place it is taken (EXIF GPS). Visitors to the page can download and retrieve such information from images on the page.

Cookies

If you post a comment on this site, please ask us to remember your name, email and website. This information is stored in a cookie and is there to make things easier for you. You do not need to re-submit this information the next time you post a comment. These cookies expire after one year.

If you have an account and log in to this site, we will create a temporary cookie to determine if your browser supports this use. This cookie contains no personal information and disappears as soon as you close your browser. When you log in, cookies are created that store your login information and choices you have made on how to display content. Cookies with login information expire after two days, while those with display choices last for one year. If you tick ‘Remember me’, your login information will be stored for two weeks. If you log out of your account, these cookies will disappear. If you edit or publish an article, another cookie will be stored in your browser. This cookie contains no personal information, but only the ID of the article you just edited. It expires after one day. Built-in content from other websitesArticles on this page may include embedded content (such as videos, images, articles, etc.). Built-in content from other sites behaves exactly the same as if the visitor visited the site from which the embedded content originates.These sites can collect information about you, use cookies, build third-party tracking systems, and monitor what you do through this embedded content. This also includes tracking your actions via the embedded content if you have an account and are logged into the site.

 

Analysis
How long we keep information about you If you leave a comment, the comment and commentary information will be stored indefinitely. This is so that we can recognize follow-up comments and approve them automatically instead of adding them to a queue where they need to be manually approved by an editor. For users who register on this site (if this opportunity exists), personal information is also stored which they provide in their user profile. All users can view, edit and delete their own personal information at any time (except user name). The site’s administrators can also view and edit this information.

Your rights regarding information we have about you

If you have an account on this site or have left comments, you may request an export file containing the personal information we hold about you. This includes all the data you have provided us. You can also request that we delete any personal information we have about you. This does not include information we are required to store for administrative, legal or security reasons.

Where we send information about you

Visitor comments can be controlled through an automatic recognition service against garbage comments.

Plugin: Defender Pro

Third parties

This site may be using WPMU DEV third-party cloud storage to store backups of its audit logs where personal information is collected.

Additional data

This site creates and stores an activity log that capture the IP address, username, email address and tracks user activity (like when a user makes a comment). Information will be stored locally for 30 days and remotely for 1 year. Information on remote logs cannot be cleared for security purposes.